Skip to main content

„A változás titka, hogy minden energiádat egy dologra irányítsd, mégpedig nem a régi lerombolására, hanem az új felépítésre.”

Szókratész

E gondolatnak a jegyében mutatkozik be az egyetem új vezetése a sajtó nyilvánossága előtt.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona az Eszterházy Károly Egyetem eddigi rektorhelyettese kapott megbízatást az Egyetem rektori feladatainak elvégzésére.

Ebben az évben pontosan 30 éve állok az Intézmény szolgálatában. 2008-tól a Földrajz tanszéket vezethettem, 2012-től pedig a Földrajz és Környezettudományi Intézetet irányítottam. 2013. július 1-től mintegy hat és féléven át oktatási képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettesi tisztséget töltöttem be. 2020. január 1-től rektori jogkörben eljáró rektorhelyettesként végeztem Egyetemünkön a szolgálatot.

Rektori pályázatomban az Intézmény vezetésével kapcsolatos terveim megfogalmazásához elsőként komplex helyzetelemzést készítettem. A helyzetelemzés és korábbi vezetői tapasztalatom alapján konkrét stratégiai célkitűzéseket fogalmaztam meg. Ezt követően a helyzetfeltárásra alapozva meghatároztam a kiemelt fontosságú beavatkozási területeket. Az itt megfogalmazott fejlesztési feladatok megvalósulása biztosítja, a célkitűzések megvalósulását.

A helyzetelemzés során megfogalmazott erősségek közül kiemelek néhányat:

Az Egyetem fő profilja köztudottan a pedagógusképzés. Egyetemünk a pedagógusképzés teljes palettájával rendelkezik (csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, gyógypedagógia, tanító, tanár szakok, neveléstudományi doktori iskola), három campuson (Eger, Jászberény, Sárospatak) látjuk el az ehhez kapcsolódó oktatási feladatot. Mindemellett a térség igényeit is kiszolgáljuk az egyéb képzéseinkkel.

Kiemelt terület az informatikus képzés és a szőlész-borász mérnök képzés. A bölcsészettudományi és természettudományi képzési területhez tartozó alapszakjaink széleskörű képzési lehetőségekkel várják a térség hallgatóit. Nagy létszámmal működnek a sporttudományi, a művészeti képzéseink és a gazdaságtudományi szakjaink.

Meghatározó erőssége az egyetemnek a minősített oktatóink jó aránya és a kedvező korfa. Ezen a területen fontos feladatunk a tudományos utánpótlás biztosítása, a fiatalok kutatási, oktatási folyamatba való bekapcsolása, és annak elősegítése, hogy a régióban diplomát szerzett tehetségek itt kapcsolódjanak be a munka világába.

Meggyőződésem, hogy az Egyetem jövőjének kulcsa a több évszázados hagyományok értékeinek megőrzése mellett a gazdasági-társadalmi kihívásokra adandó megfelelő válaszok és megoldások megtalálásában és megadásában rejlik.

Az Egyetem jövőbeni fejlesztését öt stratégiai cél alapján kívánom megvalósítani a kollégáim segítségével.

    1. A K+F+O profiltisztítás, pozicionálás. Ezalatt azt értem, hogy hatékonyabban kell kapcsolódni a „keresleti oldal” (vállalkozások, munkaerőpiac stb.) elvárásaihoz.
    2. Tudás és technológiai transzfer optimalizálása és fejlesztése. E stratégiai cél jegyében optimalizálnunk szükséges az Egyetemen megvalósuló K+F+I+O alapú projekttevékenységek hasznosítását. Erősítenünk kell a regionális kis és középvállalkozásokkal történő kutatási, fejlesztési és szolgáltatási kapcsolatrendszerünket együttműködésben a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. Ugyancsak szükséges a nemzetközi szintű K+F+O és a piaci jellegű kapcsolataink fejlesztése és bővítése.
    3. A működtetés bevételi oldalának növeléséhez fel kell mérnünk a multicampusú egyetem kapacitásait az oktatás, a kutatás, a fejlesztés, az innováció és a szolgáltatások terén. Ennek jegyében többek között un. komplex forrástérképet kell kialakítanunk az Egyetem számára elérhető pályázati, helyi, regionális, nemzetközi, ágazati szintekről elérhető források bevonása érdekében.
    4. Az imént megfogalmazott stratégiai célok megvalósítását komplex infrastruktúrafejlesztéssel szükséges támogatnunk, amelynek ugyanakkor jelentős anyagi forrás oldala van.
    5. A célok megvalósítása továbbá szükségessé teszi egy új HR és szervezeti stratégia kidolgozását és annak megvalósítását.

A tervek megvalósulását, a stratégiai célok elérését a helyzetfeltárásra alapozott kiemelt fontosságú beavatkozási területek mentén képzelem el.

Beavatkozási területként definiáltam az oktatást és képzésfejlesztést, a tudományos tevékenységet, a kutatásfejlesztést és innovációt, a szervezetfejlesztést és bérgazdálkodást, az infrastruktúrafejlesztést. Külön beavatkozási területként emeltem ki a pályázati tevékenységet, a gazdálkodást és a minőségbiztosítást.

Vezetői munkámat az együttműködés és a bizalom jegyében fogom végezni. Az elmúlt hónapok harmonikus csapatmunkája során megbizonyosodtam arról, hogy csak kollektív bölcsességre alapozva van értelme a vezetői tevékenységnek. Munkámat három rektorhelyettes kollégám segíti.

Dr. Váczy Kálmán Zoltán, általános rektorhelyettes, négy éve a Kutatási és Fejlesztési Központunk főigazgatója. A jövőben az általános helyettesítési feladatokon túlmenően a kutatásfejlesztés és innováció területet irányítja.

Az általános rektorhelyettesi feladatok nagyon sokrétűek, a közvetlen helyettesítésen túl feladataim közzé tartozik az egyetemstratégiai kérdések gondozása, a fejlesztési területek meghatározása, illetve a kialakított tervek felügyelete. Általános rektorhelyettesként az elmúlt hónapokban a felügyeletem alá került az egyetemi kommunikáció és PR, valamint az egyetemi sport életének gondozása is.

A kutatásfejlesztés és innováció egyetemünk egyik fő prioritása. Ennek fejlesztése és erősítése stratégiai alapvetés. Munkáink eddig is a tudományos kiválóságtól a felfedező kutatásokon keresztül a gyakorlati haszonsításig terjedtek, ezután is ezt a módszertant követjük. Az így létrejövő eredményeknek egyrészről beépülnek az oktatásba, révükön fejlődik az egyetemi tudásbázis. Ugyanezen eredmények másrészről szolgáltatási, szaktanácsadási és inkubációs lehetőségeket biztosítanak Egyetemünk szűkebb és tágabb környezetének, vállalkozásainak kutatási partneri kapcsolatok kialakításával a stratégiai területeken.

Azonosítanunk és pozícionálnunk kell ezeket a stratégiai területeket, hol milyen szerepkörrel jelenünk / jelenhetünk meg. Az innovatív szolgáltató kutatás egyes területein regionális tudásközponti szerep betöltésére van lehetőségünk, pl. területfejlesztés, informatika, sport és egészség, élelmiszeripar, más területeken ugyanakkor ágazati központi szerepet is vállalhatunk, mint pl. a pedagógusképzés és a szőlészeti-borászati oktatást-kutatás területeken.

Célunk, hogy – a kutatás, a fejlesztés és az innováció hazai jövőképét meghatározó nemzeti KFI Stratégia elemeihez igazodva – az Eszterházy Károly Egyetem egy minden tekintetben fejlődő, a hazai és nemzetközi tudományos életben kedvezően megítélt kutató és fejlesztő központként működjön. A régió, valamint a kapcsolódó területek és ágazatok K+F+I háttereként szolgáljon.

Dr. Csáfor Hajnalka rektorhelyettes, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar korábbi dékánja az oktatásért és képzésfejlesztésért felel az elkövetkező öt évben.

Egyetemünk kiemelt célja, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének további emelésével, az online oktatási formák súlyának növelésével, a gyakorlatorientáltság biztosításával, átjárható választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével, európai színvonalú, ugyanakkor a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére is felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó, értékes diplomákat adjunk hallgatóinknak. A pedagógusképzés és továbbképzés

fejlesztésével a XXI. század iskolájának kialakításán dolgozunk, és célunk az, hogy ebben az egyetem meghatározó, országos szerepet töltsön be.

Az oktatás- és képzésfejlesztéssel összefüggő elképzeléseink az egyetem nagymúltú tradíciójára épülnek, ugyanakkor modern szemléletűek és számos jövőbemutató, innovatív elemet tartalmaznak, melyek az egyetem hazai és nemzetközi szerepének erősödését irányozzák elő. Jellemzően szolgáltató, hallgatóközpontú egyetemet építünk, a képzések korszerűsítésével, az országos pedagógushiány leküzdésében való alkotó részvételünkkel, valamint a természettudományos és informatikai (MTMI) képzési területeken a végzett hallgatói létszám növelésével.

Növelnünk kell az idegen nyelven meghirdetett képzéseink és külföldi hallgatóink számát is. Célunk, hogy az Egyetem olyan nemzetközileg beágyazott egyetemmé váljon, amely a világ bármely országából érkező tanulni vagy kutatni vágyó szakember számára vonzó intézménynek számít. Fontos feladatnak tartjuk a nemzetközi mobilitás további növelését, a nemzetközi partnerkapcsolat-rendszer erősítését és bővítését.

Fontos célunk továbbá az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányos helyzetű hallgatók támogatása, valamint oktatói támogatások biztosítása is.

A célok megvalósításához konkrét feladatok kapcsolódnak, amelyekhez intézkedési tervet dolgozunk ki. Rektorhelyettesként kiemelt feladatom lesz, hogy az oktatás- és képzésfejlesztés területén ezek végrehajtását koordináljam és folyamatosan nyomon kövessem.

Dr. Juhász Tibor rektorhelyettes a tudományos tevékenységet fogja át, Ő irányítja a természettudományi, műszaki és informatikai terület fejlesztését.

A stratégiai célok megvalósításának második beavatkozási területe a tudományos tevékenység fokozása. Célunk, hogy Egyetemünk egy olyan innovatív intézménnyé váljon, mely szellemi központja és aktív részese tud lenni a társadalmi és gazdasági környezetnek, segíti annak felzárkózási folyamatát, arra törekszik, hogy a hazai és a nemzetközi felsőoktatási tér megbecsült szereplőjének számítson.

Az egyetemen zajló kutatások egyik prioritása az egyetem oktatási profiljába tartozó képzések, valamint a doktori iskolák mögötti stabil tudományos háttér megteremtése és folyamatos biztosítása. Ennek megvalósítása elsősorban az egyéni kutatásokat is összefogó, karokon működő intézeti, illetve tanszéki kutatócsoportok feladata. Mindemellett az alkalmazott kutatási irányok erősítéséhez szükséges, az intézményben rendelkezésre álló K+F kompetenciák és kapacitások a Kutatási és Fejlesztési Központban koncentrálódnak. Az EKE tudományos portfóliója a fenti, alapkutatást, alkalmazott kutatást, kísérleti fejlesztést, innovációt, valamint szaktanácsadói tevékenységet ellátó, szorosan együttműködő csoportok és szervezeti egységek egymást segítő munkájának együttese.

A kutatócsoportok közötti együttműködések hatékonyságának növelése, az eredményes kutatás szükséges feltételeinek és körülményeinek folyamatos biztosítása, az innovációs képesség fejlesztése az előttünk álló időszak lehetősége és feladata. Lévén a pedagógusképzés intézményünk fő profilja, kiemelt figyelmet számunk a Neveléstudományi Doktori Iskola, a Pedagógiai Kar és a Pedagógusképző Központ szinergiáján alapuló, neveléstudományokhoz kötődő kutatások fejlesztésére.

Fontos feladat a tudományos utánpótlás biztosítása, a fiatalok kutatási, oktatási folyamatba való bekapcsolása, és annak elősegítése, hogy a régióban diplomát szerzett tehetségek itt kapcsolódjanak be a munka világába.

A matematikai, természettudományos, műszaki, valamint informatikai (MTMI) képzésekre jelentkezők számának az elmúlt években bekövetkezett, országos szintű, jelentős csökkenése komoly problémát jelent a hazai munkaerőpiaci szereplők igényeinek lefedésében, úgymint a pedagógus-utánpótlás biztosításában. Ezen probléma enyhítése hivatott programunk a pályatervezés folyamatát úgy segíti, hogy a természettudományos ismereteket élményalapú programelemeivel (tudománynépszerűsítő online kurzus, roadshow, rendhagyó óra, nyitott laborok, a Varázstorony fejlesztése, önálló, illetve interaktív kísérletezési lehetőség biztosítása) hozza közel, a „fiatalok nyelvén” közvetít tudást (felkészítés), és köti össze azt a felsőfokú szakokkal, a pályák, munkakörök világával, követhető életutakkal (pályaorientáció).

Az Eszterházy Károly Egyetemet egy innovatív, szolgáltató egyetemként képzeljük el, amely kielégíti a regionális gazdaság igényeit és nemzetközi szinten is megállja a helyét.

Az Egyetem versenyképesebbé tétele mellett nyilvánvaló, hogy a hallgató központúság a legfontosabb princípiuma a felsőoktatási tevékenységünknek, amelynek során a szakmai értékek közvetítésén túl elsősorban oktató kollégáim, de minden más területen dolgozó kollégánk is emberi értékeket, mintákat is kell, hogy közvetítsen a hallgatóink felé.