Skip to main content

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet egri székhelyű középfokú oktatási intézmények nappali tagozatos, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, szociálisan rászoruló, egri tanuló számára „Eger Város Ösztöndíjasa” címmel.

Célja: Az esélyegyenlőség növelése, tehetséges egri fiatalok tanulmányainak segítése ösztöndíj támogatással, Egerben való letelepedésének elősegítése céljából.

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be:

– Azok a 10-13. osztályban tanulmányokat folytató tanulók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül egri székhelyű középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán folytatnak tanulmányokat. Nem egri székhelyű középfokú tanulmányok abban az esetben támogathatóak, ha olyan magyarországi képzésben vesz részt a tanuló, amilyen képzés Egerben nem található.
– Azok a 23 évet be nem töltött egri lakóhellyel rendelkező tanulók, akiknek a családi jogállása kiskorú, vagy eltartott nagykorú gyermek. Nagykorú, önfenntartó (saját háztartással és önálló keresettel rendelkező) tanuló abban az esetben pályázhat, ha árva (csak a pályázat kiírása előtt egri lakóhellyel rendelkező hallgató minősül egri lakosnak).
– Az ösztöndíjra való jogosultság szempontjából a pályázat kiírása előtt egri lakóhelyet létesítő tanuló minősül egri lakosnak. A pályázattal támogatni kívánt tanulmányok folytatása alatt létesített egri lakóhely esetén abban az esetben részesíthető ösztöndíjban a tanuló, ha szüleivel, törvényes képviselőjével együtt költözött a városba és Egerben a szülőkkel, törvényes képviselővel életvitelszerűen közös háztartásban együtt él.
– Tanulmányi eredményük eléri a pályázat kiírását megelőző tanév végén :

 1. a) gimnáziumban, szakgimnáziumban 4,7,
  b) szakközépiskolában 4,00 tanulmányi átlagot.

– Az ösztöndíj utolsó alkalommal arra a tanévre állapítható meg, amelyben a pályázó az érettségit megszerzi.
– Az egy főre eső családi jövedelem havonta nem haladja meg a minimálbér 70 százalékát
(96 600 Ft). A nem a szülővel élő nagykorú tanuló szociális rászorultságát a külön élő szülők tartási képessége, jövedelme, vagyona figyelembe vételével kell vizsgálni.
– A tanuló legfeljebb egymást követő két alkalommal elnyert sikeres pályázat esetén, egy év megszakítással a következő évben ismét pályázhat. Az ösztöndíj középfokon egy tanévre jár, de legfeljebb a tanulmányok befejezéséig jár.
– A pályázatot űrlapon kérjük beadni.

Nem részesülhet ösztöndíjban:

– Ha a támogatni kívánt tanévet ismétli,
– az előírt képzési időt túllépi, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti,
– nem egri székhelyű középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán folytatja tanulmányait, kivéve, ha olyan képzésben vesz részt, amely Eger városban nem található,
– a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában vesz részt,
– szakképzési ösztöndíjban részesül,
– a pályázat kiírása előtt a 23. életévét betöltötte,
– érettségi utáni szakképzésben vesz részt.

Űrlap igényelhető:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Irodáján (Eger, Dobó tér 2.) Huszthy Boglárka ifjúsági referensnél vagy letölthető a www.eger.hu honlapról.

Elnyerhető támogatás:

A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj havi tanulmányi támogatásból és egyösszegű támogatásból áll középfokú tanulmányok esetén, összesen: 200.000,- Ft.

 1. Az ösztöndíj 50%-át tanulmányi támogatásként 10 havi egyenlő részletben lehet az ösztöndíjat elnyert tanuló részére folyósítani.
  Tíz hónapon keresztül, a havi ösztöndíj összege: 10.000.- Ft
 2. Az egyösszegű támogatás abban az esetben fizethető ki a pályázat benyújtása óta folyamatosan egri lakóhellyel rendelkező tanulónak, ha igazolja, hogy
  a) az érettségi vizsga évében felsőfokú oktatási intézménybe felvételt nyert és megkezdte a tanulmányait, vagy
  b) a szakmunkás képesítés megszerzését követően 90 napon belül képzettségének megfelelő munkahelyet létesített Egerben és ez a jogviszonya legalább 3 hónapja megszakítás nélkül fennáll.
  A tanulók az elnyert egyösszegű támogatásra a középfokú és a felsőfokú tanulmányaik alapján külön-külön jogosultak. A támogatás iránti igényüket legfeljebb a 2. bekezdés szerinti jogosultság megszerzését követő 60 napon belül nyújthatják be.
  Egyösszegű támogatás: 100.000,- Ft.
 3. A középfokú képzésben résztvevők esetén a második tanulmányi félévre járó támogatás a tanulmányok folytatásának igazolását követően folyósítható.
 4. Nem folyósítható az ösztöndíj
  a) az egri lakóhely megszűnésének napjától,
  b) a tanulmány szüneteltetésének időtartama alatt, vagy a tanulmány megszüntetésének napjától,
  c) a nem egri székhelyű középfokú nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulmányok idejére.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük postai úton eljuttatni:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda
„Eger Város Ösztöndíjasa”
3300 Eger, Dobó tér 2.

A pályázat benyújtása személyesen is lehetséges a Polgármesteri Irodán, az ifjúsági referensnél.

Beérkezési határidő: 2018. szeptember 28. 12:00

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2018. október 19.

Csak a határidőn belül, űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!